Yhdistyksen säännöt

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kuopio. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toimialue on Kuopion Haapaniemen kaupunginosa, erityisesti ns. Vanhan Haapaniemen alue.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • pyrkiä edistämään alueen viihtyisyyttä sekä alueen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden säilymistä
  • pyrkiä edistämään paikallista kulttuuria, yhteisöllisyyttä sekä tukemaan toimialueen vireyttä ja elinvoimaisuutta
  • pyrkiä tukemaan ympäristönsuojelua ja maisemanhoitoa
  • pyrkiä toimimaan toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää mm. korttelitapahtumia, talkoita ja retkiä
  • voi osallistua toimialueensa asukkaiden etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon
  • voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
  • voi ottaa vastaan lahjoituksia
  • voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toimialueella asuva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yksimielisesti yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.