Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ry 

Yhdistysrekisterinumero 220.349

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö 

Marja Louni

Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ry

sähköposti: wanhanhaapaniemen@gmail.com 

3. Rekisterin nimi 

Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Wanhan Haapaniemen asukasyhdistys ry on yhdistyslain 11§ mukaisesti velvollinen ylläpitämään jäsenistään jäsenluetteloa. Jäsenrekisteri on luettelo yhdistyksen jäsenistä, johon kootaan yhdistyksen jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään yhdistyksen asioista tiedottamiseen, tilastointiin, yhdistyksen toiminnan raportointiin sekä jäsenmaksujen seuraamiseen. 

Jäsentietoja tallennetaan luonnollisesti vain jäseniksi liittyvistä. Jäsenen erotessa jäsenluettelon tiedot hävitetään, koska henkilötietolain tarkoittamaa rekisteröintiperuste ei ole enää voimassa, eivätkä tiedot ole yhdistyksen toiminnan kannalta enää tarpeellisia. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Yhdistys kerää jäsenluetteloon vain yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja (Henkilötietolaki 9 §). Näitä tietoja ovat nimen ja kotipaikan lisäksi postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Lisäksi rekisteri sisältää tiedon maksetuista jäsenmaksuista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan jäseneltä itseltään yhdistyksen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Yhdistys velvoittaa jäsenen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tiedoissa yhdistykselle. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisellä palvelimella säilytettävän jäsenrekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta erillisen käyttäjätunnuksen ja salasanan turvin. Käyttöoikeus jäsenrekisterin tietoihin on vain hallituksen jäsenillä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja). Hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet siihen, ettei jäsenrekisterin tietoja luovuteta ulkopuolisille (Henkilötietolaki). 

10. Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. 

11. Rekisteritietojen korjaaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot itseään koskevia tietojen käsittelystä osoitetaan sähköpostiosoitteeseen wanhanhaapaniemen@gmail.com